DOKUMENDID

Kordukord


Lasteaia kodukord on kinnitatud lasteaia hoolekogu koosolekul nr.1 22.04.2015

Kooli kodukord on kehtestatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel Ardu Kooli direktori käskkirjaga nr 1-3/3 03.12.2020

Lasteaia kodukord on kinnitatud lasteaia hoolekogu koosolekul nr.1 22.04.2015

Kooli kodukord on kehtestatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel Ardu Kooli direktori käskkirjaga nr 1-3/3 03.12.2020

Lasteaia kodukord

Kinnitatud hoolekogu protokolliga nr.1 22.04.2015

 

1. Üldsätted
1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud kooli veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides päevakava. Lasteaed on avatud 7.00-18.30. Alates 17.30-18.30 töötab valverühm.
2.2. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühmatöötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2.3. Hilinemise korral palume lapsevanemal koos lapsega oodata, kuni lõpeb alanud planeeritud tegevus ja/või tekib sobiv moment rühma tööga liitumiseks. Rühmatööga liitumiseks annab lapsevanemale ning lapsele märku õpetaja.
2.4. Rühma töötajatel on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.
2.5. Rühma töötajatel on keelatud last üle anda alaealisele (14a. k.a.) või selleks volitamata isikule.
2.6. Ebakaines olekus (alkoholi – või narkojoobes) isikutele last üle anda ei ole lubatud.
2.7. Lasteaed suletakse kell 18.30, seetõttu tuleb õhtul lapsele järele tulla vähemalt 15 minutit enne kella 18.30.
2.8. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.
2.9. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalusele vastava keskkonna.
3.3. Laps tuleb lasteaeda puhanuna, puhtalt riietatuna ja korrastatud välimusega.
3.4. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
3.5. Lapse haigestumisel või puudumisel muudel põhjustel teavitada sellest rühma mobiiltelefonile: noorema rühma numbrile 51903797 ; keskmine rühma numbrile 53678637; vanema rühma numbrile 59066012.
3.6. Lapsevanem annab rühma õpetajale teada, kui laps vajab mingis osas erilist hoolt, tähelepanu või on erivajadusega seoses mingid nõudmised, soovitused (näit. tundlikud kõrvad, higistab palju, allergiline, astma jne.).
3.7. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga.
3.8. Vanemate kontaktandmete muutumisel palun teavitada sellest oma lapse rühma õpetajat.
3.9. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud; pabertaskurätikud nina puhastamiseks; kamm; puhas vahetuspesu; spordiriided.
3.10. Pidulike ürituste korral panna lapsele selga vastav riietus.
3.11. Lapsel peaks olema ilmale sobilik, kergesti selga pandav, lihtsate kinnitustega õueriietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme. Suveperioodil on vajalik peakate, mis kaitseb last päikese eest. Soovitame riided ja jalanõud markeerida.
3.12. Jalgrattaga lasteaeda tulles on lapsel peas nõutud kiiver.
3.13. Lasteaias toimuvatest sündmustest, aktuaalsematest probleemidest teatame lapsevanemale stendil, kirjaliku teatega ja lasteaia kodulehel.
3.14. Rühmas ja riietusruumis on välja pandud laste tehtud tööd. Palume lapsevanemal seda tähele panna, sest lapsele on innustav, kui ema ja isa tema tegevuse vastu huvi tunnevad.
3.15. Nõu ja abi saamiseks palume lapsevanemal julgesti pöörduda lasteaia õpetajate, lasteaia direktori, hoolekogu esimehe või rühmast valitud hoolekogu liikme poole.

4. Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
4.2. lasteaias on mängi- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja viimistlused vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse.
4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalik palju ruumi mängimiseks.
4.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
4.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja ja õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
4.6. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
4.7. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
4.8. Laste basseini viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.
4.9. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
4.10. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia õuealal videovalve.
4.11. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
4.12. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
4.13. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
4.16. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteaia direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.