DOKUMENDID

Kordukord


Lasteaia kodukord on kinnitatud lasteaia hoolekogu koosolekul nr.1 22.04.2015

Kooli kodukord on kehtestatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel Ardu Kooli direktori käskkirjaga nr 1-3/3 03.12.2020


Lasteaia kodukord on kinnitatud lasteaia hoolekogu koosolekul nr.1 22.04.2015

Kooli kodukord on kehtestatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel Ardu Kooli direktori käskkirjaga nr 1-3/3 03.12.2020

Kooli kodukord

I Üldsätted

 1. Kooli kodukorraga määratletakse koolis kehtivad sisekorraeeskirjad.
 2. Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu ja eeldab koostööd  õpilaste, lastevanemate ja koolitöötajate vahel. Kooli kodukorra täitmisest sõltub õpilase käitumisele antav hinnang.
 3. Kooli kodukorra kinnitab kooli direktor käskkirjaga ja see on õpilastele, lastevanematele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.
 4. Ettepanekuid kooli kodukorra muutmiseks on õigus teha õpilasesindusel, koolitöötajatel, lastevanematel ja kooli hoolekogul.
 5. Üldjuhul muudetakse kodukorda enne uue õppeaasta algust, kui seadus ei näe ette teisiti.
 6. Kodukorra muudatustest teavitatakse õpetajaid õppenõukogus, kodukord avalikustatakse kooli veebileheküljel ja pannakse välja koolis õpilastele nähtavasse kohta.

 

II Kodukorra reguleerimisala

 1. Lähtuvalt erinevatest koolielu reguleerivatest õigusaktidest määratletakse kodukorraga:
 • Kodukorra reguleerimisala.
 • Üldine õppekorraldus, sh õppetöö korraldus distantsõppel.
 • Õpilase õigused ja kohustused, nõuded käitumisele.
 •  Õpilase riietus.
 • Koolikohustuse tagamine.
 • Õppetööst puudumise teavitamise kord.
 • Õpilaste ja vanemate teavitamine.
 • Hindamisest ja hinnangutest teavitamise kord.
 • Õpilase tunnustamine.
 • Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord.
 • Õpilaspileti kasutamise kord.
 • Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamise kord.
 • Tervishoiu, vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis.
 • Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite kasutamise kord.
 • Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord.
 • Jälgimisseadmestiku kasutamise kord.
 • Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemate hoiule võtmise kooli poolt.

 

III Üldine õppekorraldus

 1. Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb järgmise aasta 31. augustil. Õppeperioodi pikkuseks on 175 õppepäeva, õppeperiood koosneb kolmest trimestrist.
 2. Õppeaastas on 5 vaheaega, mis on kehtestatud haridusministeeriumi määrusega.
 3. Õppetöö ja huvitegevus koolis toimub direktori poolt kinnitatud tunniplaani ja kooli üldtööplaani alusel.
 4. Õppetund on kooli päevakavas või õpilase individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik.
 5. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltunnid, konsultatsioon, e-õpe, videotunnid, õppekäik jms, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamiseks ja milles osalevad nii õpilane kui õpetaja.
 6. Koolil on õigus lapsevanema nõusoleku alusel eksponeerida ja avalikustada õpilase nime, fotosid ja õppekava täitmisega seotud õpilastöid kooli almanahhis, veebileheküljel, stendidel, koolilehes, võistlustel ning konkurssidel.
 7. Õppetunni pikkus on 45 minutit.
 8. Esimene õppetund alagab kell 9.00.
 9. Koolimaja välisuks avatakse hommikul kell 8.15 ning suletakse kell 16.15. Erandjuhtudel (lastevanemate koosolek, õpilasüritused jms) suletakse koolimaja direktoriga kooskõlastatud kellaajal ning vastutab ürituse läbiviija.

 

IV Õpilase õigused ja kohustused, nõuded käitumisele

 1. Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas, distantsõppe perioodiks kehtestatud kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.
 2. Õpilasel on õigus abi saamiseks pöörduda:
  - klassijuhataja, õpetaja, pikapäevakooli õpetaja poole erinevate koolielu puudutavate või isiklike probleemide lahendamiseks;
  - eKooli administraatori poole eKooliga seotud küsimustes;
  - raamatukogutöötaja poole õpikute, töövihikute ja soovitusliku kirjandusega seotud küsimustes.
 3. Õpilasel on õigus :
  -aineõpetaja konsultatsioonile õpetaja poolt määratud ajal;
  - vastata järele ja sooritada järeltöid kokkuleppel aineõpetajaga;
  - osaleda kooli huvialaringides, registreerides ennast õppeaasta algul vastava ringijuhi juures;
  - laenutada kooli raamatukogust õppekirjandust;
  - pöörduda vaidlusküsimuste tekkimise korral kooli juhtkonna poole;
  - saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
  - saada juhendatud õpet distantsõppe perioodil.
 4. Õpilane esindab ennast ja oma kooli väärikalt ja ei kahjusta avalikus ruumis (internet, meedia jms) mainet.
 5. Õpilasel on kohustus:
  - täita kooli kodukorda, tuleohutuseeskirju ning koolis kehtestatud ohutusnõudeid;
  - suhtuda kooli varasse hoolivalt ja tagastada see koolile õigeaegselt;
  - mitte kahjustada oma tegevusega kaasinimeste turvalisust;
  - käituda vahetunnis nii, et ei seata ohtu ennast ega kaasõpilasi;
  - osaleda õppetöös, kaasa arvatud koolipäeval toimuvatel ning kooli poolt finantseeritud õppekäikudel, spordipäevadel, matkadel ja teistel ühisüritustel;
  - mitte häirida tunnis õpetaja ja kaasõpilaste tööd;
  - täita õppetunnis antud õpiülesandeid;
  - käituda viisakalt, kontrollida ennast ja oma sõnakasutust;
  - olla lojaalne koolile, austada kooli sümboolikat ja lippu.
  - õpilase seaduslikul esindajal on kohus hüvitada koolile õpilase poolt teadlikult/hoolimatult tekitatud materiaalne kahju.
 6. Õpilane tähtsustab käitumisel üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu).
 7. Õpilane käitub eakohaselt, omandades kogemusi, mis muudavad tema käitumist eesmärgipärasemaks ning vastutades tegude tagajärgede eest.
 8. Õpilane peab oma käitumisega lugu klassist ja koolist, on viisakas, täidab lubadusi, ei naeruväärista kedagi, ei kiusa ega narri.
 9. Õpilane ei kanna kaasas teisi ohustavaid esemeid.
 10. Õpilane ei tarbi, oma ega vahenda alkohoolseid jooke, tubakatooteid ja narkootilisi aineid.
 11. Õpilane tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevustest, hoiab puhtust ja korda.
 12. 1.-4.klassi õpilasel on mobiiltelefonid, tahvelarvutid ja teised nutivahendid õppetöö ja vahetundide ajal hääletu peal ning pandud koolikottidesse. Õppetundides võib nutivahendeid kasutada ainult õpetaja nõusolekul õppetegevuse eesmärgil.
 13. 5.-9.klassi õpilastel on mobiiltelefonid, tahvelarvutid ja teised nutivahendid õppetöö ja vahetundide ajal hääletu peal.

 

V Õpilase riietus

 1. Õpilase riietus on puhas ja korrektne.
 2. Kõik õpilased kannavad koolis vahetusjalanõusid, mille välistald ei jäta põrandale triipe/jälgi.
 3. Õpilased kannavad kehalise kasvatuse tunnis sportlikke vahetusriideid ja -jalanõusid, mille välistald ei jäta põrandale triipe/jälgi.

 

VI Koolikohustuse täitmise tagamine

 1. Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 11 9. juunil 2010.a. on lapsevanem kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
  - looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  - esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  - tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  - tegema koostööd kooliga käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
  - kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne vallavalitsus;
  - pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  - taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.
 2. Kui vanem ei täida käesoleva kodukorra punktis 7.1 sätestatud kohustusi, on vallavalitsus kohustatud kasutusele võtma vajalikud meetmed lapse õiguste kaitsmiseks.
 3. Koolikohustuse täitmise tagamiseks kohaldab kool õppest mõjuva põhjuseta puudunud õpilaste suhtes Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 36 lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud meetmeid.

VII Õppest puudumise teavitamise kord

 1. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:
  - Õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine.
  - Läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas ilmastikutingimused.
  - Olulised perekondlikud põhjused.
  - Kooli esindamine.
  - Direktori poolt väljastatud lubava käskkirjalise dokumendi alusel.
 2. Õppetööst puudumise üle peab arvestust kooli infojuht.
 3. Vanem teavitab kooli õppest puudumise põhjustest hiljemalt esimesel puudumise päeval. Vanem teavitab kooli õpilaspäeviku, eKooli kaudu või helistab hommikul kooli.
 4. Kui vanem ei ole kooli hiljemalt teisel õppest puudumise päeval teavitanud, siis kontakteerub infojuht lapsevanemaga ja selgitab välja puudumise põhjuse.
 5. Kui koolil ei ole õnnestunud puudumise põhjust väljas selgitada, siis hiljemalt kolmandal õppest puudumise päeval teavitab kool sellest elukohajärgset vallavalitsust.
 6. Kui koolil on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus nõuda täiendavaid selgitusi või pöörduda kohaliku omavalitsuse poole tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.
 7. Teavet õpilase kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsenti õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.
 8. Teave õpilaste kohta, kes distantsõppe perioodil on ilma mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsenti õppetundidest, teavitatakse valla abivallavanemat hariduse alal.

 

VIII Õpilaste ja vanemate teavitamine

 1. Õpilane saab õppeaasta alguses oma klassijuhatajalt tunniplaani, logopeedi, õpetajate konsultatsioonide ja huviringide toimumise ajad. Hilisematest muudatustest teavitab klassijuhataja.
 2. Lapsevanemale on tunniplaan, logopeeditunnid, õpetajate konsultatsioonide  ja huviringide toimumise ajad nähtavad kooli veebileheküljel.
 3. Õpilastel ja vanematel on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta.

 

IX Hindamisest ja hinnangutest teavitamise kord

 1. Hindamise ja hinnangute teavitamisel lähtub kool Haldusmenetluse seduse § 25 - § 32 sätestatust.
 2. Ardu Kooli hindamise aluseks on kooli direktori poolt kinnitatud hindamisjuhend, mis on Ardu Kooli Õppekava osa.
 3. Õpilasel on õigus saada teavet hindamise korralduse ning saadud hinnete ja hinnangute kohta.
 4. Õpetaja teavitab õpilast hindamise korraldusest oma ainetunnis iga õppeperioodi alguses. Kool teavitab lapsevanemat hindamise korraldusest üld- ja klassikooslekutel.
 5. Kooli hindamisjuhend on avaldatud kooli veebileheküljel.
 6. Õpilase hinded ja hinnangud on lapsevanemale nähtavad õpilaspäevikus ja elektroonilise õppeinfosüsteemis (eKoolis).
 7. Õpilaspäevik on kohustuslik I kooliastmes.
 8. Kui õpilasel ja tema vanemal ei ole võimalik saada teavet hinnete ja hinnangute kohta elektoorilise õppeinfosüsteemi vahendusel, siis saavad nad koolile esitada vastava teabenõude. Õpilase ja/või vanema teabenõude alusel antakse õpilastele teavet hindamisest elektroonilise õppeinfosüsteemi väljavõttena.
 9. Vähemalt 1 kord trimestri jooksul annab aineõpetaja õpilase käitumisele ja hoolsusele sõnalise hinnangu eKooli vahendusel.

 

X Õpilase tunnustamine

 1. Kooli tunnustusmeetmeks on õpilase tunnustamine direktori käskkirjaga või kooli tänukirjaga direktori kehtestatud tingimustel.

 

XI Õpikute, tööraamatute, töövihikute, töölehtede ja tehnoloogiliste vahendite kasutamise ning koolile tagastamise tingimused ja kord

 1.  Kool võimaldab põhiharidust omandavatel õpilastel tasuta kasutada vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.
 2. Õpilased saavad õppeaasta algul õpikud ja töövihikud kooli raamatukogust.
 3. Kool võimaldab õpilasel distantsõppe perioodil vajadusel (vanema avalduse alusel) tasuta kasutada õppetöös kooli poolt antud arvutit või tahvelarvutit.
 4. 1. klassi õpilased ei pea tagastama aabitsat.
 5. 1.-9. klassi õpilased ei pea tagastama neile antud tööraamatuid, -vihikuid ja töölehti  kui aineõpetaja seda ei nõua.
 6. Õpilased tagastavad õpikud raamatukogusse enne õppeaasta lõppu. Kindla tähtaja määrab raamatukogutöötaja.
 7. Kaotatud või rikutud õpiku on õpilase seaduslik esindaja kohustatud asendama sama õpikuga või tasuma selle turuväärtuse.
 8. Kooli raamatukogu lugejate õigused ja kohustused on sätestatud kooli direktori poolt kinnitatud raamatukogu kodukorras.

 

XII Õpilaspileti kasutamise kord koolis

 1. Õpilaspilet on õpilase õppimist tõendav dokument, mille annab välja õpilase seadusliku esindaja avalduse põhjal kool pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.
 2. Õpilaspilet antakse õpilasele tasuta.
 3. Õpilane või tema seaduslik esindaja on kohustatud õpilaspileti pärast õpilase väljaarvamist kooli nimekirjast koolile tagastama.
 4. Õpilaspileti kaotamisel esitab õpilase seaduslik esindaja kooli direktorile kirjaliku avalduse õpilaspileti dublikaadi väljastamiseks. Õpilaspileti dublikaat on tasuta.

 

XIII Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamise kord

 1. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse sõltuvalt rakendatavast meetmets õpilast ja tema vanemat direktori käskkirja ärakirja või õppenõukogu otsuse ärakirja kättetoimetamise, erandjuhul klassijuhataja kaudu.

 

XIV Tervishoiu, vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis

 1. Ardu Koolis viiakse igal õppeaastal läbi evakueerimisõppus, mis on planeeritud üldtööplaanis.
 2. Vägivalla ennetamiseks tagatakse koolis järelvalve õpilaste üle kogu õppepäeva  vältel, seda teostavad õpetajad ja koolitädid.
 3. Ruumide ja territooriumi kasutamine korraldatakse võimaluse piires selliselt, et see aitaks ennetada õpilaste ja koolitöötajate tervist, vaimset ja füüsilist turvalisust ohustava olukorra tekkimist.
 4. Välja kuulutatud epideemiate ja pandeemiate korral kõrvaliste isikute viibimine koolis ilma ette registreerimata ei ole lubatud.
 5. Erisused, mida kohaldatakse väljakuulutatud epideemiate ja pandeemiate korral õpilastele ja töötajatele liikumisele kirjeldatakse kooli päevakavas.
 6. Ardu Koolis rakendatakse Terviseameti poolt ette nähtud meetmeid ja Vabariigi Valitsuse poolt antud korraldusi ja juhiseid.
 7. Kooli direktor, õpetajad ja ringijuhid tagavad õpilaste ohutuse kogu õppeprotsessi jooksul. Ekskursioon, õppekäiku või matka korraldav õpetaja on kohustatud õpilasi informeerima ka väljaspool kooli toimuvate ürituste ohutus- ja tervisekaitsenõuetest.
 8. Õpetaja, kes on kinnitatud ekskursiooni, õppekäigu või matka eest vastutavaks isikuks, viib läbi õpilaste ohutusalase instrueerimise, pidades silmas ohufaktoreid, mis tulenevad konkreetsest marsruudist, sihtkohast, aastaajast, õpilaste vanusest.
 9. Õpilane peab teavitama kohe vaimset või füüsilist tervist ohustavast olukorrast/juhtumist klassijuhatajat või koolitöötajat. Koolitöötaja otsustab probleemi edasise lahendamise vastavalt koolis kehtestatud korrale.
 10. Kui probleemi lahendamine väljub kooli pädevusest, edastab kooli juhtkonna esindaja (eelnevalt lapsevanemat teavitades) juhtumiga seotud info vastavale institutsioonile: politseile, lastekaitsele jne.

 

XV Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite kasutamise kord

 1. Kooli õpilastel on õigus kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid  kodukorras sätestatud korras.
 2. Ruumide, vahendite ja rajatiste kasutamine tuleb kooskõlastada kooli direktoriga.
 3. Ruumide kasutaja vastutab ruumide korrashoiu ja puhtuse eest üritustel ja pärast üritust.
 4. Kooli rajatiste, ruumide ja õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite rikkumisel tuleb kahju tekitajal või ürituse eest vastutajal see koolile hüvitada. Hüvitamise viis, tingimused ja suurus lepitakse kokku kooli direktoriga. Hüvitamise määramisel hinnatakse konkreetset juhtumit, kahju suurust ning lähtutakse kasvatuseesmärkidest.
 5. Koolil on õigus keelduda vahendite, ruumide ja rajatiste kasutusele andmisest, kui vastavad isikud on ise eelnevalt rikkunud kooli kodukorda või ürituse korraldamisel ei ole piisavalt tagatud turvalisus.

 

XVI Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord

 1. Kooli hoonest või territooriumilt õpilaste sisse- ja väljaliikumist ei kontrollita.
 2. Kooli territooriumilt kooli töötajate ja külastajate sisse- ja väljaliikumist ei kontrollita.
 3. Õpilasele ei ole seatud kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiranguid.
 4. Kui õpilane haigestub koolipäeva jooksul või lahkub enne õppetundide lõppu, siis ta teavitab klassijuhatajat või aineõpetajat. Pikapäevakooli õpilased teavitavad pikapäevakooli õpetajat kui nad lahkuvad kooli territooriumilt.  Pikapäevakooli õpilastel ei ole lubatud loata pikapäevakooli ajal poes jm käia.

 

XVII Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

 1. Ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks või korrarikkumiste kõrvaldamiseks  kasutatakse kooli territooriumile (v.a. õppehoone sees) paigaldatud pilti salvestavat jälgimisseadmestikku. Jälgimisseadmestiku salvestistele omab juurdepääsu kooli direktor, Kose Varahalduse ja Kose Vallavalitsuse esindajad.
 2. Jägimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse hoone küljes olevat  teabesilti „VIDEOVALVE“.

 

XVIII Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt

 1. Kooli töötajal on õigus võtta ese hoiule, kui eset võidakse kasutada viisil, mis võib ohustada isikut ennast või teist isikut.
 2. Esemed, mis segavad õppetööd või mida on kasutatud üldtunnustatud käitumisreeglite või kodukorra vastaselt, võetakse hoiule, kui õpilane ei arvesta pedagoogi suulise märkusega. Need esemed tagastatakse õpilasele hiljemalt käimasoleva õppeperioodi lõpul või õpilase vanemale temaga kokkulepitud ajal ja kohas.
 3. Esemete hoiulevõtmisest teatab pedagoog kooli direktorit ning informeerib lapsevanemat.
 4. Õpilase käest hoiule võetud esemete hoiustamise tagab pedagoog, kes eseme hoiule võttis.