DOKUMENDID

Päevakavad


Lasteaia päevakava on kinnitatud dir.kk.nr. 1-3/5 05.09.2023

Kooli päevakava on kinnitatud dir.kk.nr 1-3/1 01.09.2023 


Lasteaia päevakava on kinnitatud dir.kk.nr. 1-3/5 05.09.2023

Kooli päevakava on kinnitatud dir.kk.nr 1-3/1 01.09.2023 

Kooli päevakava

2023/2024.õppeaasta

 

I ÜLDSÄTTED

Päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja nende ajalise kestuse.

Päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja –meetodeid.

Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta vältel.

 

II KOOLIPÄEVA ALGUS

Koolimaja uksed avatakse kell 8.00

 

III ÕPPETUNDIDE JA VAHETUNDIDE AJAD

Õppetunnid algavad kell 9.00 vastavalt direktori käskkirjaga kinnitatud tunniplaanile.

Õppetund vaheldub vahetunniga, mis on vähemalt 10-minutiline.

Tunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:

I tund   9.00 –  9.45

II tund   9.55 –  10.40

III tund  10.55 – 11.40

Söögivahetund 1.-5.klass 11.40-11.55

IV tund  11.55 – 12.40

Söögivahetund 6.-9.klass 12.40-12.55

V tund  12.55 – 13.40

VI tund  13.50 – 14.35

VII tund  14.45 – 15.30

Ardu Kooli tunniplaani kehtestab direktor reeglina 2 korda aastas (septembris ja jaanuaris); arvestades sotsiaalministri määruse nr 36 § 10 sätestatut.

Ringide töö toimub üldjuhul pärast õppetunde.

Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.

Väljaspool õppetunde:

  • töötavad ringid;

  • toimuvad konsultatsioonid;

  • töötavad pikapäevarühmad;

  • toimuvad õppenõukogu koosolekud;

  •  toimuvad erinevate töörühmade  nõupidamised;

  • toimuvad koolipeod;

  • toimuvad klassiõhtud.

Õpilasüritused lõpevad üldjuhul hiljemalt kell 21.00.

 

IV ÕHUTEMPERATUURI MÕJU ÕPPETEGEVUSE KORRALDUSELE

Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 °C ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 °C.

Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia- ja Hüdroloogiainstituudi veebilehel www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel (www.tervisekaitse.ee/?page=161).
Õppetunnid võib ära jätta, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
2.1. miinus 20 °C ja madalam 1.–6. klassis;
2.2. miinus 25 °C ja madalam 7.–9. klassis.

Madalast õhutemperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse koju saatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

  • 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C;
  • 7.–9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C;
  • mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

 

V ÕPPETÖÖ

Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtudes kooli õppekavas sätestatud õpilase nädalakoormusest, õppeainete raskusest ja eeldatavatest õpitulemustest. Vajalikud muudatused tunniplaanis tehakse üldjuhul trimestrite alguseks ning tunniplaan avalikustatakse kooli kodulehel ja eKoolis.

Ühes õppepäevas tohib üldjuhul läbi viia ühe kontrolltöö või arvestuse.

Kontrolltöö või arvestuse toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö või arvestuse toimumist.

Ühele õppenädalale võib planeerida kuni kolm kontrolltööd või arvestust.

1. klassis üldjuhul koduseid õpiülesandeid ei anta.

Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

 

VI PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖ

Pikapäevarühma töö toimub vastavalt pikapäevarühma päevakavale, mis avalikustatakse kooli kodulehel.

 

VII RINGIDE TÖÖ

Toimub vastavalt ringitöö tunniplaanile, mis avalikustatakse kooli kodulehel.

 

VIII PARANDUSÕPPE RÜHMADE TÖÖ

Parandusõpperühmade töö toimub vastavalt parandusõppe tunniplaanile.

 

IX ÕPETAJATE KONSULTATSIOONIAJAD

Õpetajate konsultatsioonid toimuvad vastavalt konsultatsioonide plaanile, mis avalikustatakse kooli kodulehel.

 

X KODUÕPPEL OLEVA ÕPILASE TÖÖ

Koduõppel oleva õpilase töö toimub vastavalt temale koostatud tunniplaanile.

 

XI KOOLIPÄEVA LÕPETAMINE

Koolimaja peauks suletakse üldjuhul kell 16.30

 

XII PÄEVAKAVA MUUTMINE

Muudatustest päevaplaanis teavitatakse eelnevalt kooli kodulehe või eKooli kaudu, samuti koolipäeva jooksul suuliselt klassides või kirjalikult kooli stendidel

 

 

Alus:

Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadus § 25. Õppekoormus ja päevakava

Sotsiaalministri määrus nr 36 (vastu võetud 27.03.2001; redaktsiooni jõustumine 20.07.2015) “Tervisekaitse nõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele”.