Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on 2017/2018 järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018004

Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.
Allikas: INNOVE