Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on 2017/2018 järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;

Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.

http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/lopueksamite-valimine