Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on 2019/2020 järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/105072019003

Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.
Allikas: INNOVE