Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on 2020/2021 järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 03. juuni 2021. a;
  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 09. juuni 2021. a;
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 09.–10. juuni 2021. a.

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020026

Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.
Allikas: INNOVE