õppeaasta 2021/2022 

ETAPID AEG
Loovtöö teema lõplik kinnitamine. 01.10.2021
Materjali kogumine, süstematiseerimine, küsitlusandmete kogumine, praktilise töö teostamine. pidev
Vaheandmete esitamine, oma tööst rääkimine.  veebruar 2022
Materjali analüüs, tõlgendamine, teoreetilise osa kirjutamine, ürituse korraldamine jms.  märts  2022
Vahearuande esitamine juhendajale/direktorile.  aprill 2022
Viimistlemine, lõplik vormistamine, esitamine juhendajale, komisjonile.   aprill 2022
Loovtöö esitlemine, kaitsmine. mai 2022