Pikapäevarühma töökorralduse alused Ardu Koolis

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §73 lõike 1 punkti 15 alusel Ardu Kooli hoolekogu 27.08.2020 nõusolekuga  ja kinnitatud direktori käskkirjaga 28.08.2020 nr 46.

I Pikapäevarühm ja selle moodustamine
1. Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvitegevuses ning õpilaste huvide arendamisel.
2. lapsevanemate avalduste alusel moodustab direktor iga õppeaasta alguses pikapäevarühmi 1.- 3.klasside õpilastele.
II Pikapäevarühma suurus
1. Pikapäevarühmade õpilastest moodustatakse õpilasliini väljumiseni 1.-3. klassi õpilastest liitrühm, millise suurus on kuni 36 õpilast.
III Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine
1. Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel.
2. Lapsevanem (eestkostja) võib esitada avalduse õpilase pikapäevarühma võtmiseks 5. septembrini, vajadusel ja mõjuval põhjusel ka õppeperioodi jooksul.
3. Kooli direktor kinnitab pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks oma käskkirjaga.
4. Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja kooli direktori käskkirjaga lapsevanema (eestkostja) avalduse alusel
IV Pikapäevarühma töökorraldus
1. Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö poolaastate kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma töö arvestust peab õpetaja «Pikapäevarühma päevikus».
2. Pikapäevarühma päevakava kinnitab kooli direktor, määrates seal aja koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks.
3. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning lastevanemate (eestkostjate) ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.
4. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).
5. Pikapäevarühma töö on korraldatud vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §38 lg 2
6. Pikapäevarühma päevakava kinnitab direktor iga õppeaasta alguses, päevakava võib muuta vastavalt vajadusele õppeaasta jooksul enne uue õppeveerandi algust.