Õppenõukogu protokollid

Protokollidega on võimalik tutvuda paberil asjasse puutuvatel isikutel kooli sekretäri juures.

 

2019/2020.õppeaasta

18.september 2019. nr.2-2.2/1

 1. Ardu Kooli esindajate nimetamine Ardu Kooli hoolekogu koosseisu.
 2. Ardu Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine.

2018/2019.õppeaasta

29.august 2019. nr.2-2.2/5

 1. Õppenõukogu juhataja/esimene valimine õppeaastaks 2019/2020.
 2. Õppenõukogu sekretäri/protokollija valimine õppeaastaks 2019/2020.
 3. Kooli üldtööplaani kinnitamine õppeaastaks 2019/2020.

21.juuni 2019. nr.2-2.2/4

 1. Õpilase/õpilaste täiendava õppeaasta lõpetamise otsustamine ja järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
 2. Õpilase/õpilaste täiendava õppeaasta lõpetamise otsustamine ja põhikooli lõpetamise otsustamine.

14.juuni 2019. nr.2-2.2/3

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine.
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” ja kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
 3. Õpilaste tunnustamise arutamine Ardu Kooli kiituskirjaga “Hea õppimise eest”.
 4. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
 5. Õpilase/õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.

06.juuni 2019.a. nr 2-2.2/2

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest”.
 3. Õpilaste tunnustamine kooli kiituskirjaga “Hea õppimimise eest” arutamine.
 4. Õpilaste tunnustamine direktori käskkirjaga, kes on õppeaastal 2018/2019 esindanud kooli vähemalt kolmel üritusel arutamine.
 5. Õpilase/õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.

19.september 2018.a. nr 2-2.2/1

 1. Ardu Kooli esindajate nimetamine Ardu Kooli hoolekogu koosseisu.

2017/2018.õppeaasta

28.august 2018.a. nr 2-2.2/4

 1. Õppenõukogu esimehe valimine õppeaastaks 2018/2019.
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine õppeaastaks 2018/2019.
 3. Kooli üldtööplaani kinnitamine õppeaastaks 2018/2019.
 4. Täiendava õppeaasta lõpetamise otsustamine ja ja järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

14.juuni 2018.a. nr 2-2.2/3

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine.
 2. Kiituskirja väljaandmise “Väga heade tulemuste eest üksikus aines” otsustamine.
 3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
 4. Lõputunnistuste allkirjastamisest.

06.juuni 2018.a. nr 2-2.2/2

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.
 2. Arutamine õpilaste tunnustamisest kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest”.
 3. Arutamine õpilaste tunnustamisest kooli kiituskirjaga “Hea õppimise eest”.
 4. Õpilaste tunnustamisest direktori käskkirjaga, kes on õppeaastal 2017/2018 esindanud kooli vähemalt kolmel üritusel.
 5. Õpilase *** täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.

22.märts 2018.a. nr 2-2.2/1

 1. Turvalisusest Ardu Koolis.

2016/2017.õppeaasta

29.august 2017.a. nr 2-2.2/7

 1. Õppenõukogu esimehe valimine õppeaastaks 2017/2018
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine õppeaastaks 2017/2018
 3. Kooli üldtööplaani kinnitamine õppeaastaks 2017/2018
 4. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu õppeaastaks 2017/2018
 5. Ardu Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine
 6. Ardu Kooli õppekava muudatuste kohta arvamuse andmine – tunnijaotusplaan

13.juuni 2017.a. nr 2-2.2/6

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine.
 2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
 3. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused (välja arvatud õppenõukogu sekretär ja direktor).

01.juuni 2017.a. nr 2-2.2/5

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest”.
 3. Õpilaste tunnustamine kooli kiituskirjaga “Hea õppimise eest” arutamine.
 4. 1.klassi klassitunnistuse vormi kinnitamine.

04.aprill 2017.a. nr 2-2.2/4

 1. Ardu Kooli sisehindamise kohta arvamuse andmine.
 2. Ardu Kooli arengukava 2017-2020 kohta arvamuse andmine.

22.veebruar 2017.a. nr 2-2.2/3

 1. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.

10.jaanuar 2017.a. nr 2-2.2/2

 1. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.

24.november 2016.a. nr.2-2.2/1

 1. Klassitunnistuse vormi kinnitamine.

 

 

2015/2016. õppeaasta

31.august 2016.a. nr 2-2.2/6

 1. Õpilase õpingute jätkamine Ardu Koolis.

26.august 2016.a. nr.2-2.2/5

 1. Õppenõukogu esimehe valimine õppeaastaks 2016/2017.
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine õppeaastaks 2016/2017.
 3. Kooli üldtööplaani kinnitamine õppeaastaks 2016/2017.
 4. Ardu Kooli õppekava muudatuste kohta arvamuse andmine – ettekirjutuse täitmine.
 5. Ardu Kooli õppekava muudatuste kohta arvamuse andmine – õppetöö korralduse muutmine.
 6. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.

16.juuni 2016.a. nr.2-2.2/4

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine.
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” ja kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
 3. Õpilaste tunnustamise otsustamine Ardu Kooli kiituskirjaga “Hea õppimise eest” .
 4. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
 5. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused (välja arvatud õppenõukogu sekretär ja direktor).
 6. Täiendava õppeaasta lõpetamise otsustamine ja järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

01.juuni 2016.a. nr.2-2.2/3

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.
 2. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta – õpilaste riitus.
 3. Ardu Kooli õpilaste kiituskirjaga tunnustamise tingimused ja korra läbiarutamine ja arvamuse andmine.
 4. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.
 5. Õpilaste tunnustamine kooli kiituskirjaga „Hea õppimise eest“ arutamine.
 6. Õpilase *** täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
 7. Õpilase *** täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.

05.november 2015.a. nr.2-2.2/2

 1. Ardu Kooli õppekava üldosa läbiarutamine ja arvamuse andmine.
 2. Ardu Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine.
 3. Arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra läbiarutamine ning arvamuse andmine.
 4. Klassitunnistuse vormi kinnitamine.
 5. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldus.
 6. Ardu Kooli sisehindamise kord.
 7. Ettepanek loovtöö hindamiskomisjoni liikmete osas

27.august.2015.a. nr.2-2.2./1

  1. Õppenõukogu esimehe valimine õppeaastaks 2015/2016
  2. Õppenõukogu sekretäri valimine õppeaastaks 2015/2016
  3. Kooli üldtööplaani kinnitamine
  4. Ardu Kooli õppekava koostamise protsessi kohta arvamuse andmine
  5. Ardu Kooli arengukava muudatuste kohta arvamuse andmine
  6. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseis