Ardu Kooli õppekava üldosa

Antud õppekava üldosa on heaks kiidetud Ardu Kooli õppenõukogu koosolekul (25.08.2021 nr 1-4/6),
Ardu Kooli hoolekogu poolt (31.08.2021 nr 1-5/3).

Õppekava üldosa on kinnitatud kooli direktori käskkirjaga 31.08.2021 nr 1-3/10 ja on kehtiv alates 01.09.2021
Ardu Kooli (edaspidi Kooli) õppekava on kehtestatud “Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse” §17 lg 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr.1 “Põhikooli riikliku õppekava” § 24 lg 3 alusel.

Ardu Kooli õppekava üldosa alates 01.09.2021