Ardu Kooli õppekava üldosa

Antud õppekava üldosa on heaks kiidetud Ardu Kooli õppenõukogu koosolekul (21.06.2019 nr 2-2.2/1),
Ardu Kooli hoolekogu koosolekul (03.04.2019 nr 2-3.2/1) ja õpilasesinduse koosolekul (21.05.2019 nr 2-6/18 ja 2-6/19).

Õppekava üldosa on kinnitatud kooli direktori käskkirjaga 25.06.2019 nr 1-1.2/66 ja on kehtiv alates 01.09.2019
Ardu Kooli (edaspidi Kooli) õppekava on kehtestatud “Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse” §17 lg 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr.1 “Põhikooli riikliku õppekava” § 24 lg 3 alusel.

Ardu Kooli õppekava üldosa vaata SIIT