Ardu Kooli õppekava üldosa

Antud õppekava üldosa on heaks kiidetud Ardu Kooli õppenõukogu koosolekul (26.08.2016 nr 2-2.2/5),
Ardu Kooli hoolekogu koosolekul (29.08.2016 nr 2-3.2/3) ja õpilasesinduse koosolekul (05.09.2016 nr 2-6/1).

Õppekava üldosa on kinnitatud kooli direktori käskkirjaga 01.09.2016 nr 1-1.2/51 ja on kehtiv alates 01.09.2016
Ardu Kooli (edaspidi Kooli) õppekava on kehtestatud “Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse” §17 lg 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr.1 “Põhikooli riikliku õppekava” § 24 lg 3 alusel.

Vaata Ardu Kooli õppekava üldosa SIIT!