Ardu Kooli õppekava üldosa

Antud õppekava üldosa on heaks kiidetud Ardu Kooli õppenõukogu koosolekul (29.05.2020 nr 2-2.2/2),
Ardu Kooli hoolekogu koosolekul (01.06.2020 nr 2-3.2/1).

Õppekava üldosa on kinnitatud kooli direktori käskkirjaga 02.06.2020 nr 1-1.2/36 ja on kehtiv alates 02.06.2020
Ardu Kooli (edaspidi Kooli) õppekava on kehtestatud “Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse” §17 lg 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr.1 “Põhikooli riikliku õppekava” § 24 lg 3 alusel.

Ardu Kooli õppekava üldosa  02.06.2020