Ardu Kooli õppekava üldosa

Antud õppekava üldosa on heaks kiidetud Ardu Kooli õppenõukogu koosolekul (25.08.2020 nr 2-2.2/5),
Ardu Kooli hoolekogu koosolekul (27.08.2020 nr 2-3.2/2).

Õppekava üldosa on kinnitatud kooli direktori käskkirjaga 31.08.2020 nr 1-1.2/53 ja on kehtiv alates 01.09.2020
Ardu Kooli (edaspidi Kooli) õppekava on kehtestatud “Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse” §17 lg 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr.1 “Põhikooli riikliku õppekava” § 24 lg 3 alusel.

Ardu Kooli õppekava üldosa kehtiv alates 01.09.2020