Ardu Kooli õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse põhimäärus on heaks kiidetud ÕE koosolekul14.09.2015 nr 2-6/1 ja kinnitatud kooli direktori käskkirjaga 21.09.2015 nr 40-2.

I ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolev põhimäärus piiritleb Ardu Kooli Õpilasesinduse (edaspidi ÕE) tegevuse eesmärgi ja ülesanded, ülesehituse ning juhtimise alused.
1.2. Ardu Kooli ÕE on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 1.-9. klasside poolt valitud esindajad, kes valitakse vabadel ja otsestel valimistel üheks õppeaastaks.
1.3. ÕE on Ardu Kooli struktuuri osa, mis juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, lepingutest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel, Eesti Vabariigi õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
1.4. Õpilasesindus ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus kasutada kooli ruume, vara, rekvisiite; anda välja autasusid, omada häälekandjaid.
1.5. Õpilasesinduse iseseisvuse ja töövõime tagamiseks konsulteerib kooli direktsioon enne käesolevas põhimääruses või kooli põhimääruses eraldi välja toomata õpilastesse või õpilasesindusse puutuvate otsuste tegemist õpilasesindusega.
1.6. Õpilasesindus kooskõlastab oma tegevuse Ardu Kooli huvijuhi ja direktoriga
1.7. Ardu Kooli ÕE aadress on Kose vald, Ardu alevik, Eesti Vabariik. Kontaktisik on Ardu Kooli ÕE president.

II EESMÄRGID
2.1. ÕE tegevuse eesmärgid on:
• õpilaskonna esindamine;
• õpilaste huvide ning õiguste eest seismine;
• aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele, seistes hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;
• järgida ja edendada koolielu ning traditsioone;
• kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;
• aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
• edendada õpilasesinduse koostööd Eesti Õpilasesinduste Liiduga.

III ÕPILASESINDUSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Oma eesmärkida saavutamiseks on õpilasesindusel järgmised õigused ja kohustused:
3.1.1. Määrata vastavalt volitustele õpilasesinduse esindajaid kooli hoolekokku.
3.1.2. Esineda õpilaskonna nimel.
3.1.3. Osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel.
3.1.4. Kaitsta kooli õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate, juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli.
3.1.5. Kooskõlastatult direktoriga korraldada küsitlusi ja arvamusuuringuid õppetöö ja koolikorralduse parandamiseks ning analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid asjaomastele isikutele.
3.1.6 Oma kodu- ning töökorra, samuti valimisjuhendi ja muude otsuste vastuvõtmine ning muutmine.
3.1.7. Saada kooli administratsioonilt oma tööks vajalikku teavet.
3.1.8. Algatada korjandusi oma tegevuse arendamiseks.
3.1.9. Algatada ja korraldada üritusi, teostada projekte ning võimaldada õpilastele koolitusi.
3.1.10. Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal.
3.1.11. Esindada kooli õpilaste huve avalikkuse ja kolmandate isikute ees ning teistes organisatsioonides.
3.1.12. Kirjastada koolitus- ja reklaamimaterjale, perioodilisi väljaandeid.

IV SISEKORRALDUS JA JUHTIMINE
4.1. Õpilasesinduse juhiks on president.
4.2. ÕE tegevuse planeerimine toimub ÕE koosolekutel, koosolekutevahelisel ajal käesoleva põhimääruse kehtestatud piirides presidendi kaudu. Töö tehnilise külje eest kannab hoolt õpilasesinduse sekretär, kes on õpilasesinduse liige.
4.3. Õpilasesinduse tegevuse aluseks on kooli Õpilasesinduse põhimäärus:
4.3.1. Põhimääruse võtab vastu Õpilasesinduse koosolek lihthäälte enamusega;
4.3.2. Põhimäärus jõustub pärast selle heakskiitmist kooli hoolekogu poolt ja kinnitamist Õpilasesinduse presidendi, kooli direktori ning hoolekogu esimehe poolt;
4.4. Õpilasesinduse tegevust korraldavad peale põhikirja veel valimiseeskiri ja kodukord. Õpilasesindus võib kehtestada ka muid akte.
4.5. Õpilasesindus tuleb kokku kaks korda kuus
4.6. Õpilasesinduse korralised koosolekud toimuvad kolm korda aastas (september, jaanuar, mai).
4.7. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku:
• kui seda soovib 50%+1 ÕE liikmetest;
• kui seda soovib 2/3 ÕE juhatuse liikmetest;
• kui seda soovib kooli juhtkond;
• kui seda soovib president.
4.8. Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on 50%+1 ÕE liikmetest. Õpilasesinduse otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega.
4.9. Õpilasesinduse otsuseid võetakse vastu avaliku hääletamise teel v.a. juhul, kui salajast hääletamist nõuab 2/3 kohalolevatest liikmetest. Igal ÕE liikmel on üks hääl.
4.10. Õpilasesinduse pädevuses on:
• ettepanekute ja avalduste tegemine kooli direktorile, õppenõukogule ja hoolekogule;
• õpilasesinduse põhimääruse muutmine;
• teiste õpilasesinduste, linna- või üleriigiliste omavalitsusstruktuuridega ühinemise otsustamine.
4.11. Õpilasesinduse, juhatuse ja presidendi tegevusest, ettepanekutest ja otsustest teavitavad klasse õpilasesinduse liikmed.
4.12. Õpilasesinduse koosolek protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja (valitud koosolekul) ja protokollija (sekretär).
4.13. Õpilasesinduse koosoleku protokollid säilitatakse alaliselt. Protokollid on avalikud. Vajadusel saadetakse protokollide või otsuste ärakirjad klassidele, kooli juhtkonnale, õpetajatele ja teistele asjasse puutuvatele isikutele.

V ÕPILASESINDUSE LIIGE
5.1. Õpilasesinduse liikmeteks on 1.-9. klasside õpilased, kes valitakse vabadel ja otsestel valimistel üheks õppeaastaks. Õpilasesindusse võib kandideerida iga 1.-9. klassi õpilane.
5.2. Õpilasesinduse juhatuse valib õpilasesindus ning see koosneb viiest liikmest. Õpilasesinduse juhatuse tööd juhib president või tema poolt määratud juhatuse liige.
5.3. Õpilasesinduse liikme õigusteks ja kohustusteks on:
• osalemine õpilasesinduse töös ja tegevuses.;
• teha ettepanekuid õpilasesinduse arendamiseks ja tegevuse tõhustamiseks;
• esitada õpilasesindusele proteste teiste liikmete, presidendi või õpilasesinduse tegevuse kohta;
• saada õpilasesinduselt abi ja toetust oma õiguste kaitsmisel ja ürituste ning projektide organiseerimisel;
• esindada õpilasesindust vastava(te) volitus(t)e alusel;
• olla valitud ÕE juhtorganitesse;
• lõpetada oma liikmeksolek kooskõlastatult presidendiga;
• olla informeeritud ÕE tegevusest;
• järgida ÕE otsuseid;
• täita endale võetud kohustusi;
• anda Õpilasesindusele aru oma tegevusest.
5.4. Õpilasesinduse liikmeskond kinnitatakse ametisse direktori käskkirjaga.

VI PRESIDENT
6.1. Õpilasesinduse president valitakse vabadel ja otsestel valimistel igal ÕE esimesel septembri kuu koosolekul üheks õppeaastaks. Hääletamine on salajane. Esinduse presidendiks võib kanditeerida iga esinduse liige 5.-9. klassist. Hääleõigus on kõikidel esinduse liikmetel. Asepresidendi määrab ametisse president.
6.2. Presidendi õigused ja kohustused:
• olla õpilasesinduse tahte väljendajaks;
• saada valitud selleks ettenähtud korras;
• astuda tagasi;
• kutsuda kokku õpilasesinduse koosolekud;
• valmistada ette koosolekud;
• koostada koostöös ülejäänud õpilasesindusega tegevuskava;
• anda õpilasesindusele aru oma tegevusest;
• osaleda hoolekogu töös;
• esindada õpilasesindust vastavate volituste alusel.
6.3. Õpilasesinduse presidendi ülesandeid täidab viimase äraolekul ÕE asepresident, kes määratakse ÕE presidendi poolt õpilasesinduse liikmete hulgast.
6.4. Õpilasesindus võib vabastada presidendi ennetähtaegselt kui:
6.4.1. President ei ole võimeline õpilasesinduse tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, võimu kuritarvitamise vms. põhjustel.
6.4.2. Presidendi tegevus ei vasta õpilasesinduse või kooli põhimäärusele või president rikub või ei arvesta õpilasesinduse volitusi või ei täida kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid.
6.4.3. Presidendi tegevus kahjustab kooli ja/või õpilasesinduse mainet.
6.5. Õpilasesinduse presidendi volitused lõppevad uue ÕE presidendi valimisega.
6.6. Presidendi tagandamine on võimalik, kui selle poolt hääletab 50% + 1 ÕE liikmetest.

VII JUHATUS
7.1. Juhatus koosneb õpilasesinduse presidendist, asepresidendist ning kolmest õpilasesinduse poolt valitud liikmest.
7.2. Juhatuse põhiülesanneteks on kooskõlastada õpilasesinduse igapäevatööd ning tagada õpilasesinduse igapäevaküsimuste lahendatus.
7.3. Juhatuse ülesanded on:
7.3.1. Viia ellu õpilasesinduse otsuseid.
7.3.2. Koostada õpilasesinduse tegevuskava.
7.3.3. Võtta vastu otsuseid õpilaste vääritut käitumist puudutavates küsimustes.
7.3.4. Volitada presidenti või teist juhatuse liiget täitma õpilasesinduse või juhatuse otsustest tulenevaid ülesandeid.
7.3.5. Võtta vastu otsuseid kooli direktori, õppenõukogu, hoolekogu, õpilasesinduse liikmete, samuti kooli õpilaste ettepanekute läbiviimiseks.
7.3.6. Vastavalt õpilasesinduse volitustele arutada läbi ja volitada presidenti allkirjastama kokkuleppeid kooli direktoriga. 7.3.7. Täita kooli direktoriga sõlmitud kokkuleppeid.
7.3.8. Teha otsuseid õpilasesinduse ürituste korraldamiseks koos korraldajatega, vajadusel vastutajate äranäitamisega. 7.3.9. Otsustada korjanduse teel, samuti annetatud või kooli eelarves õpilasesinduse tegevuseks võimaldatud rahaliste vahendite kasutamise üle.
7.3.10. Viia läbi õpilasesinduse volituste alusel üritusi põhimääruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks.
7.3.11. Vajadusel teha õpilasesindusele ettepanek presidendi ümbervalimiseks aruandeperioodi jooksul.
7.3.12. Anda õpilasesindusele ja presidendile aru oma tegevusest.
7.4. Juhatuse otsuseid võetakse vastu lihthäälte enamusega kohalviibivate juhatuse liikmete arvust avaliku hääletamise teel. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50% + 1 juhatuse liikmetest (nende hulgas president). Häälte võrdsel jagunemisel jõustub otsus, mille poolt hääletas president.
7.5. Juhatuse liige on kohustatud valmistama ette õpilasesinduse koosoleku, kui ta oli selleks volitatud eelneval koosolekul. 7.6. Juhatuse kutsub kokku president või 50 % + 1 juhatuse liikmetest näidates ära arutusele tulevad päevakorrapunktid. 7.7. Ettepaneku juhatuse kokkukutsumiseks saab teha ka kooli direktor või õppenõukogu, näidates ära arutamisele tuleva(d) küsimuse(d).
7.8. Juhatuse liikmel on võimalik tagasi astuda.

VIII PÕHIMÄÄRUSE JÕUSTUMINE
8.1. Põhimäärus jõustub pärast heakskiitmist Ardu Kooli Hoolekogus. Põhimääruse kinnitamine on õpilasesinduse loomise aluseks.
8.2. Ardu Kooli põhimääruses mainitud õpilasesinduse ametlikuks nimetuseks on Ardu Kooli Õpilasesindus.

IX ÕPILASESINDUSSE VALIMISE PÕHIMÕTTED
9.1. Igal klassil on esinduses 2 kohta.
9.2. Igast klassist pääseb esindusse kaks enim hääli saanud õpilast.
9.3. Kui mõnest klassist ükski õpilane ei ole oma kandidatuuri üles seadnud, teeb ÕE ettepaneku siiski üks kanditaat saata. Esinduses peab olema keegi igast klassist alates 1.-9. klassini.

X TEGEVUSE LÕPETAMINE
10.1. Õpilasesinduse tegevus lõpetatakse, kui selle poolt on 2/3 õpilasesinduse liikmetest.
10.2. Ettepaneku õpilasesinduse tegevuse lõpetamiseks või reorganiseerimiseks koos vastava põhjendusega võib teha president või 2/3 õpilaskogu liikmetest, samuti kooli juhtkond.
10.3. Ettepanek peab olema põhjendatud ja esitatud peavad olema ka ettepanekud õpilasesinduse tegevuse jätkamiseks, sihtotstarbeliste summade kasutamisest või üleandmisest.
10.4. Õpilasesinduse reorganiseerimisel uue õpilasesinduse moodustamist ei loeta õpilasesinduse asutamiseks.