Loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kord

Kord on kinnitatud kooli direktori käskkirjaga 21.09.2015 nr 1-1.2/40-1

1. Mõiste ja eesmärgid
III kooliastmes teevad Ardu Kooli õpilased läbivatest teemadest lähtuva või õppeineid lõimiva loovtöö.
Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja koostöö oskust. Loovtöö koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.
Loovtöö eesmärgiks on:
– pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust;
– toetada õpilase loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist;
– arendada õpilase kriitilist mõtlemist;
– arendada õpilase eneseväljendus- ja esinemisoskust;
– toetada õpilase analüüsi- ja argumenteerimisoskuse arengut.
2. Loovtöö liigid
2.1. Uurimustöö
Uurimistöö on kirjalik tekst, kus õpilane keskendub uuritavale teemale või probleemile ning toetub algallikatele. Uurimistöö eesmärk on saada täpsemat teavet uuritava teema või probleemi kohta ning leida teema olulistele küsimustele vastuseid. Uurimistöö sisaldab probleemi püstitust ja lahendust ning teatud nähtuste või andmete analüüsi. Uurimistöö peaks olema analüüsiva iseloomuga, olulised on töö autori järeldused, tõlgendused ja üldistused.
2.2. Projekt
Projekt on kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik töö, ülesanne, vm ettevõtmine. Projekt annab hea võimaluse valitud teema(de)l viia ellu oma ideid üksi või koos kaaslastega. Projekti läbiviimine annab korraldamiskogemust, juhtimis- ja meeskonnatöökogemust, algteadmisi eelarve koostamisest ja muid elus toimetulekuks tarvilikke kogemusi. Projektis võib kasutada ka erinevaid loovtöö liike, näiteks lühiuurimust, erinevaid õpilaste esinemisi, esitlusi, näituste ning ürituste korraldamist jm.
2.3. Loominguline töö
Loominguline töö (kunsti- või käsitöö, heliteos vms) sisaldab uudseid, innovaatilisi ideid ning on eneseteostusrõõmu pakkuv ja silmaringi avardav. Loovtöö võib olla õpilas(t)e omalooming.
3. Loovtöö korralduse üldpõhimõtted
Õppenõukogu:
– teeb direktorile ettepanekud hindamiskomisjoni liikmete osas.
Direktor kinnitab:
– loovtööde teemad ja juhendajad;
– loovtööde kaitsmise aja;
– loovtööde hindamiskomisjoni koosseisu.
Klassijuhataja:
– tutvustab õpilastele ja lapsevanematele loovtöö olemust, erinevaid võimalusi nende teemade käsitlemisel, nõudeid töö koostamisele ning tähtaegu;
– koordineerib õpilaste loovtööde koostamise protsessi;
– kooskõlastab õpilase poolt esitatud loovtöö teema ja juhendaja.
Juhendaja:
– aitab õpilast teema valikul;
– aitab õpilast tegevusplaani ja ajakava koostamisel;
– soovitab kirjandust ja annab suuniseid tööks vajaliku info leidmisel;
– jälgib töö vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele;
– jälgib ajakava täitmist;
– nõustab õpilast kaitsmisettekande edukaks läbiviimiseks;
– täpsustab rühmatöös iga rühmaliikme täpse tööpanuse;
– annab omapoolse hinnangu töö valmimise kohta;
Loovtöö juhendaja on üldjuhul aineõpetaja, kuid erandjuhul võib juhendaja olla ka väljaspoolt. Kui juhendaja on väljastpoolt kooli, peab kaasjuhendaja olema Ardu Koolist.
Hariduslike erivajadustega õpilastele võib juhendaja ettepanekul ja direktori otsusega võimaldada erivajadusest tulenevaid eritingimusi loovtöö läbiviimiseks, vormistamiseks, kaitsmiseks ja hindamiseks.
Loovtöö, kus kasusaajad on kooli õpilased või esindatakse kooli, võib kulude kompenseerimist taotleda kooli eelarvest. Selleks tuleb kooli direktorile koos loovtöö esialgse töövariandiga esitada vastavasisuline taotlus.
4. Loovtöö läbiviimise ajakava
Loovtöö viiakse läbi III kooliastmes, üldjuhul 8. klassis.
8. klass esitab septembri lõpuks klassijuhatajale kooskõlastamiseks loovtöö esialgne töövariant (pealkiri, töö eesmärk, esialgne ajakava ja planeeritav tulemus) ja vajadusel loovtöö eelarve.
Novembri lõpuks kinnitab direktor loovtööde teemad ja juhendajad, hindamiskomisjoni koosseisu ja kaitsmiskuupäevad.
8. klassi loovtööde kaitsmine ja hindamine toimub üldjuhul aprillis.
5. Kaitsmine
Loovtöö lõpeb kaitsmisega. Kaitsmisele pääsemiseks tuleb õpilasel hiljemalt nädal enne kaitsmist esitada kaitsmiskomisjonile loovtöö raport koos juhendajapoolse hinnanguga. Loovtöö raport tuleb esitada A4 formaadis pehmes kiirköitjas ühes eksemplaris ja elektrooniliselt. Loovtöö raport koos juhendaja hinnanguga esitatakse komisjonile. Loovtöö säilitatakse koolis. Võimalusel tuleb esitada ka valminud loovtöö praktiline osa. Loovtöö kaitsmiseks esitab õpilane kuni 10-minutilise suulise ettekande. Ettekannet on soovitav näitlikustada audiovisuaalsete vm vahenditega. Kollektiivse töö puhul osalevad ettekande esitlemisel kõik õpilased.
Kaitsmisel õpilane:
– selgitab töö eesmärki ja põhjendab teema valikut,
– tutvustab kasutatud meetodit/meetodeid,
– esitab töö kokkuvõtte: milleni jõuti, kas eesmärk täideti,
– annab hinnangu oma töö protsessile ja resultaadile.
Kui õpilane mingil põhjusel ei saa kinnitatud kuupäeval loovtöö esitada või kaitsmisel osaleda, esitab lapsevanem juhendajaga kooskõlastatult kooli juhtkonnale põhjendatud taotluse uue kaitsmiskuupäeva määramiseks.
6. Hindamine
Rühmatöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle. Juhendaja kannab loovtöö hinde eKooli. Loovtöö pealkiri ja hinne kantakse klassitunnistusele. Põhikooli lõputunnistuse hinnetelehele kantakse loovtöö teema.