Hoolekogu protokollid

 Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollid nummerdatakse jooksvalt õppeaasta algusest kuni selle lõpuni.

Protokollidega saab tutvuda, kui klõpsata sinises kirjas tekstile!

31.08.2021.a. nr.1-5/3
1. Ardu Kooli õppekava muudatuse kohta arvamuse andmine.

24.03.2021.a. nr.1-5/2
1. Hoolekogu sekretäri ja koosoleku protokollija valimine.
2. Koosoleku juhataja valimine.
3. Hoolekogu esimene valimine.
4. 2021.a. eelarve ja investeeringutega tutvumine.
5. Ardu Kooli arengukava 2021-2026 muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
6. Ülevaade distantsõppest.
7. Kohapeal algatatud teemad.

02.12.2020.a. nr.1-5/1
Otsuse vastuvõtmine infotehnoloogiliste vahendite kaudu
Eelnõu/materjalid saadetud hoolekogu liimetele e-posti vahendusel 24.11. , otsuse teatamise tähtaeg 01.12.2020

 1. Ardu Kooli kodukorra muudatuse läbiarutamine ja arvamuse andmine (distantsõppe korraldamisest).
 2. Ardu Kooli päevakavaga tutvumine (distantsõppe korraldamisest).

27.08.2020.a. nr.2-3.2/2

 1. Ardu Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine.
 2. Ardu Kooli kodukorra muudatuse läbiarutamine ja arvamuse andmine.
 3. Kohapeal algatatud teemad.

 

01.juuni 2020.a. nr.2-3.2/1 ZOOM keskkonnas

 1. Ardu Kooli õppekava muudatuste kohta arvamuse andmine.
  – Eriolukorrast tingitud erisused hindamisel, loovtöö sooritamisel ja põhikooli lõpetamisel 2019/2020 ja 2020/2021 õppeaastal.
  – Uue punkti lisamine “9.klassi õpilasel on võimalus õppenõukogu otsuse alusel kooliastme hinde muutmiseks kooli tööplaanis ettenähtud ajal ümber vastata kuni kaks õppeainet.

 

20.november 2019.a. nr.2-3.2/2

 1. Hoolekogu esimehe/esinaise valimine õppeaastaks 2019/2020.
 2. Hoolekogu aseesimehe/aseesinaise valmimineõ ppeaastaks 2019/2020.
 3. Hoolekogu sekretäri valimine õppeaastaks 2019/2020.
 4. 2020.a. eelarve projektiga tutvumine.
 5. V koolivaheaja muudatusest Ardu Koolis.
 6. Kohapeal algatatud teemad.

03.aprill 2019.a. nr.2-3.2/1

 1. Hoolekogu esimehe/esinaise valimine.
 2. Hoolekogu aseesimehe/aseesinaise valmimine.
 3. Hoolekogu sekretäri valimine.
 4. 2019.a. eelarvega tutvumine.
 5. V koolivaheaja muudatusest Ardu Koolis.
 6. Ardu Kooli õppekava tunnijaotusplaani muudatuse kohta arvamuse andmine.
 7. Kohapeal algatatud teemad.

18.mai 2018.a. nr.2-3.2/2
1. V koolivaheaja muudatustest Ardu Koolis.

21.märts 2018.a. nr.2-3.2/1
1. 2018.a. eelarvega tutvumine.
2. Hoolekogu esimehe poole pöördunud lastevanemate probleemide/küsimuste arutamine.

15.09.2017.a. Hoolekogu otsuse protokoll
Kodukorra muudatusest.

07.september 2017.a. nr.2-3.2/3
1. Kodukorra punktide muudatuse kohta arvamuse andmine.
2. Õppekava tunnijaotusplaani kohta arvamuse andmine.
3. Jooksvad küsimused (koolivaheajad, hommikupuder, ringide töö)
4. Ringkäik koolimajas

06.aprill 2017.a. nr.2-3.2/2
1. Ardu Kooli sisehindamise aruande kohta arvamuse avaldamine.
2. Ardu Kooli arengukava 2017-2020 kohta arvamuse avaldamine.
3. Jooksvad küsimused.

23.jaanuar 2017 nr. 2-3.2/1
1. Ardu Kooli hoolekogu esimehe valimine.
2. 2017.a. eelarve kohta arvamuse andmine.
3. Ardu Kooli arengukava 2017-2020 koostamise eelnõu kohta arvamuse avaldamine. SWOT.
4. Kooli rahulolu tulemustega tutvumine.
5. Jooksvad küsimused.

29.august 2016 nr 2-3.2/3
1. Ardu Kooli pikapäevarühma töökorralduse kohta arvamuse andmine.
2. Ardu Kooli pikapäevarühma päevakava kohta arvamuse andmine.
3. Ardu Kooli 2016/2017.õppeaasta üldtööplaaniga tutvumine.

23.november 2015 nr 2-3.2/2
1. Koolil õppekava üldosa kehtestamiseks ja muutmiseks arvamuse avaldamine.
2. Kooli sisehindamise korra kohta arvamuse avaldamine.
3. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta arvamuse avaldamine.
4. Kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks arvamuse avaldamine.
5. Eelarve projekti kohta arvamuse avaldamine.
6. Jooksvad küsimused.

15.september 2015 nr 2-3.2/1
1. Kooli arengukava kohta arvamuse avaldamine.
2. Kooli õppekava (hindamisjuhendi osa) kohta arvamuse andmine.
3. Kooli arenguvestluse korraldamise tigimuste ja korra eelnõu kohta arvamuse andmine.
4. Ardu Kooli õpetajate vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra muutmise kehtestamine.
5. Ardu Kooli pikapäevarühma töökorralduse kohta arvamuse andmine.
6. Ardu Kooli pikapäevarühma päevakava kohta arvamuse andmine.
7. Uue Ardu Kooli hoolekogu koosseisu valimisest.
8. Ardu Kooli 2015/2016.õppeaasta üldtööplaaniga tutvumine.
9. Jooksvad küsimused.

 

 

23.03.2015 nr 2-3.2/3
1. Kose Vallavalitsuse pöördumine (seoses Ardu Kooli ümberkorraldamisega Ardu Kooliks ja Ardu Lasteaiaks).
2. Ardu Kooli palgakorralduse põhimõtted.

03.12.2014 nr 2-3.2/2
1. Esindaja kinnitamine Kose valla koolivõrgu arengukava koostamise töögruppi.
2. Ülevaade Ardu Kooli 2014.a. eelarve täitmisest. 2015.a. eelarve koostamisest.
3. Ardu Kooli arengukava 2014-2017 koostamise protsessist.
4.  Ardu Kooli õpetajate ametikohtade täitmise korra koostamine.

24.09.2014 nr 2-3.2/1
1.  Ardu Kooli hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine.
2.  Ardu Kooli põhimääruse muutmine.
3. Kohapeal algatatud küsimused.