Ardu Kooli õpilastega arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord

Antud Ardu Kooli arenguvestluste läbiviimise tingimused ja kord on heaks kiidetud Ardu Kooli õppenõukogu koosolekul (27.08.2015 nr 2-2.2/1) ja Ardu Kooli hoolekogu koosolekul (15.09.2015 nr 2-3.2/1).
Kord on kinnitatud kooli direktori käskkirjaga 26.10.2015 nr 1-1.2/54-1
Ardu Kooli arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord tugineb Põhikooli ja gümnaasiumiseadusele (PGS § 37).

1. Üldsätted
1.1. Arenguvestluste läbiviimise peamiseks eesmärgiks on kooli ja kodu vastastikuse koostöö tulemusel õpilase arengut toetava õhkkonna parendamine, õpilase arengu igakülgne toetamine, lapse püstitatud eesmärkide saavutamise toetamine.
1.2 Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides.
1.2. Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja piiratud teovõimega õpilase puhul vanem.
1.3. Arenguvestlusesse võidakse vajadusel kaasata ka teisi koolitöötajaid; tugispetsialiste ning õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse esindajaid.
1.4. Arenguvestluse lühiajalisemaks eesmärgiks on:
– suunata õpilane ise oma käitumist ja tegevust analüüsima, hindama, eesmärgistama;
– aidata õpilast eesmärkidele jõudmiseks sihipäraselt tegevusi kavandama;
– õpetatada õpilast ise otsustama, ise vastutama;
– aidata õpilasel saavutada adekvaatset enesehinnangut ja väärikustunnet;
– nõustatakse ja aidatakse õpilast ning vanemaid õppimise, õpetamise ja kasvatamise valdkonnas;
– olla lapsevanemale partneriks lapse arendamisel
1.5 . Arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor, esitades selle eelnevalt arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule.
2. Arenguvestluste korraldamine
2.1. Arenguvestluste läbiviimise eest õpilastega vastutab klassijuhataja.
2.2. Arenguvestluste läbiviimisel võib tugineda klassijuhataja küsimustikule ( Lisa 1).
2.3. Arenguvestluse läbiviimisse võib vajadusel kaasata teisi koolitöötajaid, tugispetsialiste (sotsiaalpedagoog, logopeed, eripedagoog) ning õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse esindajaid, kuid nende kaasamisest tuleb osapooli eelnevalt teavitada.
2.4. Arenguvestluste läbiviimise eest koolis vastavalt käesolevale korrale ja vastavalt PGS § 37 lg 3; lg 4; lg 5 sätestatule vastutab Ardu Kooli direktor.
3. Arenguvestluste läbiviimine
3.1 Arenguvestluse ettevalmistajaks, korraldajaks ja läbiviijaks on klassijuhataja.
3.2. Arenguvestlused viiakse läbi 30.septembrist kuni 31. maini
3.3. Arenguvestluse maksimaalne pikkus on 60 minutit.
3.4. Arenguvestluse toimumise kuupäev ja kellaaeg tuleb klassijuhatajal vanema ja õpilasega isiklikult kokku kirjalikult, taasesitavas vormis .
3.5. Kui kool ei ole saanud koolikohustusliku õpilase vanemaga kontakti, et leppida kokku arenguvestluse aeg või vanem ei ole teistkordselt ilmunud arenguvestlusele kokkulepitud ajal, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust, kes korraldab vajaduse korral lapse õiguste kaitsmiseks vajalike meetmete rakendamise.
3.6. Klassijuhataja edastab õpilasele ja vanemale e-Kooli kaudu või annab paberkandjal vähemalt nädal enne arenguvestluse toimumise aega tutvumiseks oma küsimustiku (või lisa 1).
3.7. Esmakordse arenguvestluse korral tutvustab klassijuhataja arenguvestluse korraldamise tingimusi ja korda.
4.Konfidentsiaalsusnõuded arenguvestluse läbiviimisel
4.1 Õpilase eneseanalüüsi tulemused ja vestluse käigus teatavaks saanud informatsioon on
konfidentsiaalsed ning ei kuulu vestlusel osalejate kokkuleppeta avaldamisele kolmandatele
isikutele.
5. Lõppsätted
5.1. Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord Ardu Koolis vaadatakse vajadusel kooli direktori poolt üle, viiakse sisse parandused, kooskõlastatakse hoolekogus ja õppenõukogus.
5.2 Arenguvestluste läbiviimise tingimused ja kord avalikustatakse Ardu Kooli kodulehel ilma lisata.